Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

 

1. Oficiální název

Obec Hojanovice

2. Důvod a způsob založení   

Obec Hojanovice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Starosta, místostarosta, zastupitelstvo obce, kontrolní výbor, finanční výbor

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa     oficiální : Obec Hojanovice ,Hojanovice 50, 396 01 Humpolec                           
4.2. adresa úřadovny pro osobní návštěvu    oficiální : Obec Hojanovice, Hojanovice 50, 396 01 Humpolec           
4.3. úřední hodiny  po domluvě                                                                                                                                      
4.4. adresa internetových stránek oficiální: http://www.hojanovice.cz/                                                                         
4.5. adresa podatelny   oficiální : Obec Hojanovice, Hojanovice 50, 396 01 Humpolec                                               
4.6. elektronická podatelna  info@hojanovice.cz                                                                                                         
4.7. datová schránka  -   mymbp27

5. Případné platby můžete poukázat

KB - komerční banka  : číslo účtu 15225261/0100

6. IČO

00248151

7. DIČ

CZ00248151

8. Dokumenty    

8.1. Seznamy hlavních dokumentů                                                                                                                                   
8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Místo a způsob, jak získat příslušné informace.Jako jedna z možností podání žádosti o informace se doporučuje použití elektronického formuláře. Pro potřebu podání žádosti o informace nemusí být aplikován elektronický podpis.

10. Příjem podání a podnětů

Místo podání žádostí.

11. Předpisy                                

      11.1. Nejdůležitější používané předpisy                                                                                                                                                                                                                                                                                                         • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

    • Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky

      • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

      • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

      • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění

      • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

      • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

        Úplné znění právních předpisů je dostupné na:   http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/   

  11.2. Vydané právní předpisy  - Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.                                                                                                      Vyhlášky a nařízení :    https://sbirkapp.gov.cz/vyhledavani

12. Úhrady za poskytování informací

      Úhrady za poskytování informací nebyly stanoveny.

13. Licenční smlouvy

      Obec Hojanovice nedisponuje vzory licenčních smluv.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

      Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.